درباره ما

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکلی مردم‌نهاد با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بوده و پس از مدت‌ها مطالعه و بررسی در این حوزه، فعالیت مطالبه‌گری و رسانه‌ای خود را در این حوزه آغاز کرده است. خلاصه‌ای از مبانی این قرارگاه در ۴ بند خدمت شما ارائه می‌گردد:

۱-  در سال‌های اخیر متأسـفانه موضـوع مفاسـد اقتصـادی تبدیـل بـه امـری پیچیـده و فراگیـر شـده اسـت و علاوه بـر ایجـاد نارضایتـی گسـترده و یـأس و ناامیـدی اجتماعـی، مشـروعیت و کارآمـدی نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی را بـا چالـش مواجه نمـوده اسـت. ضـرورت مبـارزه و مطالبـه جـدی، همـه جانبـه، فراگیـر و مسـتمر بـر کسـی پوشـیده نیسـت و نیـاز بـه اسـتدلال و قلـم فرسـایی نـدارد.

2- تحلیلی اجمالی از چگونگی وجود فساد در کشور و ریشه وقوع فساد در لایه حاکمیت:

ریشه وقوع فساد اقتصادی - اداری:«امکان وقوع فساد + صرفه اقتصادی» بــه ایــن معنــی کــه هزینــه انجــام فســاد پاییــن باشــد و در مقابــل نفعــی کـه از فسـاد حاصـل مـی شـود چندیـن برابـر بیشـتر از هزینـه آن باشـد و از طرفـی امـکان کشـف و مجـازات حداقلـی باشـد، ایـن معادلـه بـه نفـع فسـاد، نامعادلـه خواهـد شـد و بـه اصطـلاح ریسـک انجـام فسـاد پاییـن مـی‌آیـد.

۳- اهداف قرارگاه:
۱- مبارزه با مفاسد اقتصادی و ریشه کردن فساد و سالم سازی اقتصاد ایران اسلامی
۲- پاسـداری و صیانـت از مشـروعیت و اسـاس نظـام مقـدس جمهوری اسـلامی ایران
۳- تحقـق و اجرایـی شـدن منویـات و فرامیـن مقـام عظمـای ولایـت در زمینـه مبـارزه_بـا_فسـاد و تحقـق عدالـت اجتماعـی
۴- مبارزه و جلوگیری از نهادینه شدن اشرافی‌گری و فساد در جامعه
۵- مبــارزه بــا شــکل گیــری مافیــای ثــروت و قــدرت و نهادینــه شــدن آن و چنــگ انداختــن بر ســاختار اداره و مدیریــت کشــور
۶- دفـاع از حقـوق مسـتضعفین و محرومیـن و ایجـاد امیـد در اقشـار مختلـف جامعه اســلامی

۴- در جمـع بنـدی مـی تـوان گفـت رویکـرد صحیـح مبـارزه بـا مفاسـد یعنــی: پیشــگیری از فســاد، اقــدام مبتنــی بــر رگلاتــوری بــا سیاســت افقــی، اولویـت دادن بـه ابزارهـای غیرمسـتقیم و اسـتفاده دقیـق و بـه موقـع از ابزارهـای مسـتقیم بـا رویکـرد نظـارت غیـر متمرکـز و میـدان دادن بـه مـردم و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت‌هـای آن‌هـا

آخرین اخبار