خبرنگاران آشکارکننده جریان‌های فساد تشویق و حمایت می‌شوند
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خراسان رضوی گفت: از خبرنگارانی که در اجرای قانون "سوت زنی" و آشکار کردن جریان‌های فساد خیز، این نهاد و دستگاه قضایی را کمک کنند، حمایت مادی، معنوی و قضایی می‌شود.
نشست تخصصی با ریاست محترم دادگستری و دادستانی شهرستان قوچان
نشست تخصصی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی دفتر شهرستان قوچان با حضور ریاست محترم دادگستری و دادستانی شهرستان برگزار گردید
آخرین اخبار